Tương thân, tương ái là truyền thống đạo lí tốt đẹp của dân tộc ta, đồng thời cũng mang tính nhân loại. Con người bao giờ cũng muốn gắn bó với nhau, cùng nhau "chia ngọt sẻ bùi". ...