Wednesday, 02/12/2020 - 22:56|
  • Khi tham gia trường học kết nối, các thầy cô giáo có thể chia sẻ tài liệu, giáo án và các  bài giảng của mình cho các đồng nghiệp trên toàn quốc. Đây cũng là nơi các tổ bộ môn có thể tham gia sinh hoạt trực tuyến bằng cách gửi các bình luận, câu ...
Tài nguyên